Zakres usług

Klientom indywidualnym Kancelaria oferuje pomoc prawną obejmującą udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, pism procesowych we wszystkich instancjach sądowych oraz reprezentowanie interesów Klientów w postępowaniu przed sądami i urzędami.
Klientom korporacyjnym Kancelaria oferuje prowadzenie stałej obsługi prawnej obejmującej bieżące doradztwo prawne i ogólne konsultacje, przygotowywanie dokumentów prawnych takich jak projekty umów, statutów, porozumień i innych dokumentów związanych z prowadzeniem firmy oraz pomoc w sprawach rejestrowych podmiotów gospodarczych.

Pomoc prawna oferowana przez Kancelarię świadczona jest w następujących dziedzinach:

Prawa cywilnego, w tym w sprawach z zakresu prawa własności, innych praw rzeczowych, zobowiązań oraz czynów niedozwolonych, zwłaszcza ochrona własności, zasiedzenie, służebności, odszkodowania.

Prawa karnego i w sprawach o wykroczenia, w tym obrona w postępowaniu karnym sądowym i przygotowawczym oraz reprezentowanie jako pełnomocnik pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego lub prywatnego i powoda cywilnego.

Prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym w sprawach o rozwód i unieważnienie małżeństwa, separację, zniesienie majątkowej między małżonkami, podział majątku wspólnego między małżonkami, alimenty, przysposobienie, ustalenie ojcostwa oraz dotyczących władzy rodzicielskiej.

Prawa spadkowego, w tym w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, ogłoszenie testamentu i zabezpieczenie spadku, dział spadku.

Pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym w sprawach o nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy, wynagrodzenie za pracę lub odszkodowanie.

Prawa gospodarczego, w tym sprawy o zapłatę, wykonanie świadczenia, rejestracyjne, windykacja należności.

Prawa autorskiego i praw własności przemysłowej oraz nieuczciwej konkurencji, w tym sprawy o ustalenie autorstwa,  ustalenie lub naruszenie prawa do patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, o wynagrodzenie, odszkodowanie.